Langue : Français | Nederlands

Test een product Olympus

OM-D E-M1
OM-D E-M5 Mark II
OM-D E-M10 Mark II
PEN-F
LS-100
Algemene voorwaarden voor uitlenen

(Geldig tussen de geselecteerde dealers van het programma http://www.test-olympus.com en de Gebruikers)

OLYMPUS en de in aanmerking komende dealers organiseren een gratis lening van de camera's van Olympus. De gebruiker wenst deel te nemen aan deze actie. Na het reserveren van een apparaat op de website http://www.test-olympus.com en het selecteren van een dealer, verbindt deze laatste zich ertoe om het apparaat weg te nemen en te testen op de geselecteerde reserveringsdag.

ARTIKEL 1 - VOORWERP

De dealer stelt gratis een apparaat van het merk OLYMPUS (het "Materiaal") ter beschikking aan de gebruiker. De gebruiker erkent het materiaal in goede staat van werking te hebben ontvangen. De gebruiker kan slechts een apparaat per jaar lenen bij de dealer.

ARTIKEL 2 - DEPOSITOGARANTIE

De gebruiker geeft de dealer een depositogarantie gelijk aan de waarde van het materiaal op basis van het tarief dat wordt toegepast door de dealer. Het is bedoeld om eventuele schade die kan ontstaan aan het materiaal te waarborgen.

ARTIKEL 3 - GEBRUIK

De Gebruiker verklaart in staat zijn het materiaal te gebruiken en gaat akkoord met het gebruik onder normale omstandigheden, volgens de instructies en voorschriften van OLYMPUS die aan hem/haar werden overgemaakt door de dealer. Elk ander gebruik van het materiaal is verboden.

ARTIKEL 4 - VOORZORGSMAATREGELEN

De Gebruiker bewaakt het materiaal dat hij in bewaring heeft gekregen als goede huisvader en verbindt zich ertoe het te bewaren om zijn goede staat van werking te garanderen.

ARTIKEL 5 - VERANTWOORDELIJKHEID - VERZEKERING

De gebruiker is verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van het materiaal, zelfs per ongeluk, alsook voor schade van welke aard dan ook, dat het materiaal kan verzoorzaken bij een eventuele persoon.

De gebruiker neemt de risico's van de apparatuur op zich en alle risico's die voortvloeien uit het gebruik ervan.

ARTIKEL 6 - DUUR - BEËINDIGING

De uitleentermijn van het materiaal zal worden beperkt tot een volledige dag, afhankelijk van de openings- en sluitingsuren van de dealer. Ze kan worden met het volste recht en onmiddellijke ingang worden beëindigd door de dealer, met name in het geval van beschadiging door de gebruiker.

ARTIKEL 7 - RESTITUTIE VAN HET MATERIAAL

Bij het verstrijken van dit contract, ongeacht de oorzaak of de oorsprong, moet de gebruiker het materiaal retourneren aan de dealer, zonder vertraging en op eigen kosten. Behalve als het materiaal niet wordt geretourneerd in schone en/of operationele toestand, zal de dealer de depositogarantie teruggeven op het moment van de restitutie van het materiaal.

Als het materiaal niet wordt geretourneerd in schone en/of operationele staat, zal de dealer de reiniging en/of reparatie aanrekeningen aan de gebruiker of de depositogarantie innen.

In geval van verlies, diefstal of niet gertourneerd materiaal, zal de dealer de depositogarantie innen.

Bovendien, bij vertraging van de restitutie van het materiaal, heeft de dealer het recht om de gebruiker te vragen een boete te betalen, zonder vermindering van enige andere vergoeding die de dealer kan claimen.

ARTIKEL 8 - UITLENEN EN ONDERVERHUUR

Het uitlenen of onderverhuren van het materiaal aan een derde is strikt verboden.

ARTIKEL 9 - EVALUATIE VAN HET MATERIAAL

De Gebruiker stemt ermee in om te reageren op de evaluerende vragenlijst die door OLYMPUS aan hem zal worden verzonden.

ARTIKEL 10 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Het huidige leningscontract wordt beheerst door het Franse recht.

IN GEVAL VAN EEN GESCHIL TUSSEN DE CONTRACTPARTIJEN MET BETREKKING TOT DE SLUITING OF DE UITVOERING VAN HET HUIDIGE CONTRACT WORDT, BIJ AFWEZIGHEID VAN WEDERZIJDSE INSTEMMING, HET GESCHIL ONDERWORPEN AAN DE JURISDICTIE VAN DE RECHTBANKEN VAN DE PLAATS WAAR DE VERWEERDER VERBLIJFT.


Opgemaakt te Rungis, op 23 maart 2015.